Hlavní menu šipka Produkty šipka Hotelové kartové systémy šipka Zámkový systém Wave Mode

Popis systému   

Elektronický přístupový systém WaveMode představuje efektivní kombinaci elektronických dveřních zámků, které pracují s vlastní inteligencí a terminálů ACS schopných ovládat vjezdová vrata nebo závory, elektromechanické zámky na speciálních vstupech, motorické pohony, osvětlení sportovišť a pod. Tato kombinace dovoluje vystavět cenově efektivní řešení přístupového systému, který je schopen splnit prakticky všechny požadavky zákazníka.

Zatímco elektronické dveřní zámky se používají téměř výhradně k ovládání vstupů, pak použití terminálů ACS je daleko rozmanitější. Jejich pomocí je možné  ovládat rozličné technologie a to v závislosti na čase. Díky datovému  propojení, jsou tyto terminály schopné dynamicky a v reálném čase reagovat na povely centrálního řízení a naopak okamžitě informovat o tom co právě provádí. 

Elektronické dveřní zámky, které jsou označovány jako OFF-LINE sice nejsou standardně datově propojeny s řídícím systémem nicméně mohou být v systému WaveMode doplněny o bezdrátový komunikační systém na bázi technologie Zigbee, který jejich funkci také dokáže rozšířit o některé vlastnosti On-Line terminálů. Díky tomuto řešení je pak možné dveřní zámky ovládat na dálku případně sledovat zda jsou dveře zavřené, číst soubory historie případně zablokovat libovolnou kartu.

Díky tomuto systémovému doplňku má pak zákazník možnost po každý konkrétní vstup zvolit zda bude ovládán on-line, nebo uzamčen dveřním zámkem, případně doplněným o komunikační modul. Volba typu komunikačního systému závisí vždy na konkrétních podmínkách místa montáže zejména na tom, zda je v objektu možné do stěn položit komunikační kabely. Otázku, jaká z variant je pro danou instalaci výhodnější ať už z pohledu nákladů nebo spolehlivosti je nutné vždy řešit podle místní situace. Zatím je varianta drátové komunikace v porovnání s bezdrátovou o poznání levnější.

Komponenty systému

Systém je tvořen základními komponenty a komponenty doplňkovými. Základní komponenty jsou takové, které v systému musejí být zastoupeny alespoň v jednom kuse, zatímco doplňkové komponenty, jak název napovídá, pouze rozšiřují základní možnosti systému.

Základními komponenty jsou:         

 -     Programátor karet

-     Dveřní jednotka

-     Identifikační karta

Doplňkovými komponenty pak jsou:

-     Jednotka kontroly vstupu ACS

-     PWS SMART neboli spořič energie

-     Wireless komunikační subsystém

Programátor karet

Programátor karet je jediné zařízení, na kterém lze naprogramovat karty tak, aby bylo možné jimi otevírat dveře osazené jak Stand Alone Elektrickými Zámky, tak i Jednotky Kontroly Vstupu. Programují se na konkrétní časové okno vymezené datem a hodinou a minutou začátku platnosti a datem, hodinou a minutou ukončení platnosti. Mimo toto okno karta neplatí a neotevře žádný zámek.

Karty smí programovat pouze oprávněná osoba, která se k práci s programátorem přihlásí svou t. zv. operátorskou kartou a heslem. Díky tomuto režimu práce systém snadno zajistí, aby operace prováděné na programátoru byly ukládány do paměti “HISTORIE“ personifikované a zároveň s příslušným časovým razítkem. Osoba s příslušným oprávněním neboli úrovní přístupu tak může snadno zjistit kdo, kdy a jaké operace v posledních dnech na programátoru prováděl, jaké karty k pokojům vydal a pod.

Systém poskytuje pět úrovní přístupu k programátoru tak, aby dovolil diferencovat úroveň práce a tím i služeb, které programátor poskytuje, podle kvalifikace nebo funkce personálu.

Programátor  pracuje jako dvojjediné zařízení kombinující funkci programátoru a přenosného servisního počítače pro komunikaci se zámky.

Kromě funkcí spojených s přípravou  a programováním karet je programátor  vybaven i pro práce spojené s obsluhou zámků. S jeho pomocí je tedy možné načítat soubory „Historie“ tedy informace kdo kdy a jak se zámky manipuloval, nastavovat některé parametry zámku, synchronizovat čas v zámcích a pod.

Dveřní  jednotka

Dveřní zámky se odemykají přiložením „platné“ karty ke snímači karet, která je součástí elektroniky zámku. Platnou kartou je taková karta, které bylo naprogramováno oprávnění otevřít v daný čas dané dveře.

V paměti zámku se uchovávají informace o posledních 500 operacích, které s ním byly prováděny. Oprávněný pracovník může tedy kdykoli zjistit kdo a kdy zámek otevřel, nebo se o to pokoušel a to s minutovou přesností.

Dveřní zámek systému WaveMode tvoří sestava navzájem propojených částí:

-           Zadlabací zámek

-           Elektronický modul

-           Dveřní kování

Zadlabací zámek

Zadlabací zámek zajišťuje aby dveře byly řádně a bezpečně uzavřeny. K systému je možné dodat dva typy zadlabacích zámků:

-        Zámek ANTIPANIC - Latch vybavený pouze západkou s blokovacím mechanizmem proti „vyplanžetování“. Tento mechanismus zablokuje západku zámku při zavřených dveřích tak, že ji lze zasunout a tím otevřít dveře pouze klikou. Zasunutí závory mechanicky „zvenčí“ nějakou planžetou není možné. To zajišťuje bezpečné uzavření dveří přestože nejsou zamčeny závorou. Funkce ANTIPANIC zajišťuje možnost kdykoli otevřít dveře zevnitř pouhým stiskem kliky.

-        Zámek ANTIPANIC  / AUTOMATIC DEADBOLT, poskytuje komfortnější uzavření dveří možnost. Představuje revoluci v bezpečnosti, neboť zajistí, že zavřené dveře jsou vždy zároveň i uzamčeny. Kdykoli se dveře zavřou, dojde automaticky k vysunutí spodní závory zámku do zárubně dveří podobně jako když se zámek  zamyká klíčem.

Běžné systémy tohoto typu lze totiž uzamknout na závoru pouze uzamčením zevnitř pokoje. Při opuštění místnosti se po zavření dveří spodní závora nevysouvá a dveře zůstávají lidově pouze „zabouchnuté“.

Oba typy zámků jsou vybaveny funkcí ANTIPANIC, která poskytuje hostu možnost kdykoli otevřít dveře pokoje zevnitř pouhým stiskem kliky. Není tedy ani v případě paniky vystaven stresu odemykání zámku.

Zámky CISA AUTOMATIC DEADBOLT se vysunutím spodní závory zamykají samy a to i v případě, kdy host zavírá dveře zvenčí. Tato skutečnost výrazně zvyšuje bezpečnost uzavření dveří a tím i bezpečnost majetku hotelu a hosta !!

Elektronický modul

Elektronický modul je mikropočítačem řízená jednotka, která vyhodnocuje informace přečtené z karty a rozhoduje na základě analýzy těchto informací o tom zda zámek odemknout a nebo nikoli. Je napájena ze tří tužkových baterií, které vydrží zámek napájet až 30 měsíců

Elektronický modul se díky bateriovému napájení zavěšuje přímo na dveře a nepotřebuje ke své práci žádnou  kabeláž. To je jejich nesporná výhoda. Systém je totiž možné instalovat prakticky všude aniž by muselo docházet k dodatečným stavebním úpravám.

Pokud je použito kování typu Meribel, není potřeba výrazných truhlářských úprav dveří, protože elektronický modul se „ukryje“ do tohoto kování.

V případě požadavku na jiné kování, nebo jiný design čtečky karet pak je nutné dveře upravit tak, aby se všechny součásti zámku ukryly do dveří nebo pod kování.

V paměti zámku se uchovávají informace o posledních 500 operacích, které s ním byly prováděny. Oprávněný pracovník může tedy kdykoli zjistit kdo a kdy zámek otevřel, nebo se o to pokoušel a to s minutovou přesností.

Dveřní  Kování 

Standardně se k elektronickým zámkům dodává speciální kování, u kterého je možné volit barevné provedení, tvar kliky a materiál.

Jedná se o kování speciálně konstruované pro systém WaveMode.

Díky této speciální konstrukci je možné montovat dveřní zámky Wave Mode prakticky na všechny typy dveří s tím, že příprava pro takovou montáž je extrémně jednoduchá.

Identifikační karta (klíč)                                                                                                                               

Systém pracuje s bezkontaktními kartami WaveMode podle normy ISO14443B, případně i s kartami Mifare pracujícími dle normy ISO 14443A

Základní provedení systému pracuje s kartami (čipy) pracujícími s technologií 14443B, personifikovanými pro potřeby tohoto sytému. Karta je vybavena bezpečnostními algoritmy při čtení a zápisu tak, aby ji nebylo možné zkopírovat ani klonovat.

Díky strukturovanému řešení paměti, ve které jsou vyhrazeny přísně zabezpečené oblasti k ukládání dat jednak pro potřeby zámkového systému a jednak pro potřeby spolupracujících technologií, je karta Wave Mode vhodným prostředkem k budování takových služeb jako je elektronická peněženka, kdy je možné bez obav ze zneužití používat kartu k platbě i mimo hotel, je možné ji využít i ke sledování plnění léčebných režimů v lázeňských provozech a pod.

Karty se standardně dodávají s kapacitou paměti 512 Byte. Pro realizaci funkce History on Card se       k systému dodávají karty s kapacitou paměti 4Kbyte. 

Jednotka Kontroly vstupu ACS 

 

Jednotky Kontroly vstupu  jsou systémové prvky, které pracují podobně jako dveřní zámky s informací naprogramovanou do paměti karet.

Obvykle se používají pro řízení automatických dveří, závor a bran u vjezdu do garáží, případně pro ovládání jiných speciálních technologií. Tomu je uzpůsobena konstrukce jednotek, které tvoří:

-           Nástěnná čtečka čipových karet

-           Řídící jednotka.

Jednotka ACS může pracovat podobně jako dveřní zámek v režimu off- line a kromě napájení nepotřebuje tedy, žádné datové kabelové propojení.

Pouze pokud má plnit specielní služby, které jsou popsány dále je jejich datové propojení nutné. Pro takové případy je řídící jednotka ACS vybavena obvody pro připojení protokolem TCP do sítě LAN.

Specifickou funkcí je ovládání výtahu. Čtečka výtahové jednotky ACS je umístěna uvnitř kabiny. Bez použití karty se pak kabina nedá uvést do pohybu, protože ovládací tlačítka volby podlaží jsou blokována. Výjimku tvoří například pohyb do nepokojových podlaží hotelu tedy všude tam, kam má přístup i nebydlící návštěvník a výchozí stanice pro případ evakuace.

Výtahovou jednotku je možné doplnit o modul pro rozlišení konkrétního podlaží

Terminály ACS tedy plní takové úkoly, které významným způsobem rozšiřují funkční a užitné vlastnosti celého systému.

Kromě ovládání uvedených technologií bezpotenciálovým kontaktem jsou jednotky ACS schopné plnit i následující tři funkce:

-           Validace

-           History On Card

-           Placené služby  - kreditní režim

 

Validace je proces povolení platnosti karty pro nastavený časová úsek. Všechny terminály systému WAVEMODE, tedy i pokojové dveřní zámky, uvolní svou službu pouze na takovou kartu, které byla pro daný časový úsek povolena platnost. Toto povolení provádějí on-line terminály WAVEMODE, které pracují v režimu Validátor.     

 

Nejčastěji to bývají t. zv.externí zámky, které ovládají dveře personálního vstupu do budovy. Proces

validace se pak provádí současně s uvolněním vstupu do budovy. Pokud tedy zaměstnanec přijde do práce standardním způsobem, tedy personálním vstupem, jednotka ACS po přečtení jeho karty uvolní

dveřní zámek, ale zároveň aktivuje její platnost tak, aby mohla být ten den normálně používána. Pokud

k procesu validace nedojde, ať již z důvodu, že zaměstnanec přišel jinudy, nebo pokud mu má být

přístup napříště zakázán, karta nebude aktualizována a žádný z terminálů a dveřních zámků systému WAVEMODE na ni nebude reagovat.

Tato funkční vlastnost jednotek ACS výrazně zjednodušuje proces blokování ztracených karet personálu případně zamezení vstupu v době, kdy není vstup povolen.

 

History On Card je další z funkcí, které výrazně odlišují systém WAVEMODE od ostatních hotelových

zámkových systémů off-line. Všechny terminály WAVEMODE po přečtení identifikační karty zapíší do její paměti informaci o datu a čase provedené operace. V paměti karty se tak v průběhu dne střádají

záznamy o pohybu držitele karty po objektu. Tato data je možné pomocí jednotky ACS přečíst a

přenést do připojeného PC. Operace čtení historie karty přitom probíhá stejně jako validace během

normální operace terminálu. Bude li touto funkcí pověřen stejně jako validací pouze jeden terminál u

personálního vstupu, bude do paměti PC přenášena historie s jednodenním zpožděním. Pokud ovšem

budou takové terminály použity i uvnitř budovy, například u vstupu do podlaží, pak bude obsah souboru

historie aktuálnější.

Výjimečné je rovněž využití této funkce při čtení historie zámků. V systému WAVEMODE je kromě

klasického použití terminálů pro čtení historie z paměti zámků možné použít kartu. Kontaktovaný zámek

po přiložení této speciálně připravené karty přenese do její paměti požadované záznamy. V recepci je

pak možné data z karty vytisknout.

Placené služby - Kreditní režim je poslední specifickou vlastností jednotek ACS. Jednotky tady ovládají služby, které jsou zpoplatněny navíc. Každá ze služeb ovládaných jednotkou ACS přitom může být zpoplatněna jiným tarifem. V tomto režimu jednotka ACS po pozitivním vyhodnocení přiložené karty nejprve zjistí, zda na účtu přiřazenému této kartě je dostatečný počet kreditních jednotek pro ovládanou službu a teprve poté službu uvolní sepnutím bezpotenciálového kontaktu, zároveň z účtu karty odečte nastavený počet kreditních jednotek.

Pokud na účtu ke kartě není dost jednotek, služba se neuvolní, stejně jako v případě, že přečtená karta není platná. Účty ke kartám jsou automaticky otevírány při programování karet a počet kreditních jednotek je možné nastavit implicitně nebo individuálně. Pokud host své jednotky vyčerpá, může si je na recepci kdykoli doplnit. Vyúčtování se může provést debetně, tedy host zaplatí za vyčerpané jednotky, nebo kreditně, kdy host zaplatí dopředu a při odjezdu se zúčtuje saldo.

Účetní funkce nejsou součástí kreditního řešení. Systém pouze zobrazí počet jednotek. Vlastní účetní operace s tím spojené se musejí provádět na programech které hotel pro účtování služeb používá.

 

Systém PWS Smart

Systém PWS SMART pomáhá razantně snížit spotřebu energie na pokojích tím, že na základě  identifikace přítomnosti hosta na pokoji pomáhá upravovat energetický režim. Systém tvoří tři části:

-           Snímací jednotka PWS

-           Napájecí trafo 220/24V

-           Spínací relé silových okruhů

Zasunutím karty do Snímací jednotky velikosti běžného vypínače sepne tento modul 24V pro cívku stykače, který připojí silové napájecí okruhy do pokoje.

Při odchodu host vyjme svou kartu ze snímací jednotky, čímž dojde po nastavitelném čase k odpojení elektrických obvodů. Displej jednotky je zeleně podsvícený tak, aby bylo snadné ji nalézt i za tmy.

SYSTÉM PWS SMART ČTE ATRIBUTY KARTY A REAGUJE POUZE NA HOTELOVU KARTU .

SILOVÉ OKRUHY TEDY NELZE SPUSTI VIZIZKOU NEBO JINÝM PŘEDMĚTEM

Při odchodu host vyjme svou kartu ze snímací jednotky, čímž dojde po nastavitelném čase k odpojení elektrických obvodů.

Kromě standardního provedení snímací jednotky PWS, které ukazuje obrázek, je v nabídce rovněž provedení pro montáž do systému TANGO.

V případě potřeby jse možné implementovat snímač PWS do pouzdra libovolného spínačového systému podle volby zákazníka

Pro správné zakomponování systému PWS SMART je nutná koordinace s projektem silových rozvodů.

 

Wireless komunikační subsystém

K elektronickým zámkům WaveMode je k dispozici doplněk pro bezdrátové propojení zámků s s programátorem na recepci. Tento doplněk je konstruován tak, aby jej bylo možné instalovat k již nainstalovaným dveřním zámkům bez nutnosti výměny jakéhokoli zařízení.

Doplněk Wireless zajistí propojení dveřních zámků komunikační linkou s recepcí potažmo s řídícím software a umožní tak jejich dálkovou kontrolu bez nutnosti pokládky kabelu. Jeho pomocí tedy bude možné vyčítat Historii průchodů prakticky v reálném čase z libovolného autorizovaného místa v hotelu případně pomocí Internetu z jakéhokoli místa na Zemi. Bude možné na dálku blokovat zakázané karty, nastavovat parametry zámků a prakticky plnit všechny funkce které dosud platily jen u systémů on-line.